رسالت مرکز

رسالت مرکز

مرکز جراحی محدود شفا

رسالت مرکز

رسالت مرکز

مرکز جراحی محدود شفا ، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان است؛ که در جهت

ارائه خدمات جراحی محدود، مأموریت اصلی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

- ارائه ي خدمات جراحی محدود ایمن، مؤثر و کارآمد به گیرندگان خدمت

- بهبود مستمر کیفیت خدمات و مدیریت منابع، با بهره گیري از کارکنان مجرب، تکنولوژي روز و فضاي مطلوب

- تعهد به مسئولیت اجتماعی، ارتقاء سلامت، انگیزه، خلاقیت و رضایت مندي کارکنان

کارکرد
دسترسی سریع

کارکرد پزشکان

بالا